Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Współpraca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu podpisały we wtorek 12 kwietnia 2011 r. umowę o współpracy dotyczącą realizacji wspólnych zamierzeń naukowych i dydaktycznych. Dokument parafowali Rektor prof. Marek Krawczyk i Dyrektor Instytutu prof. Henryk Skarżyński.  

W spotkaniu ze strony władz Uczelni wraz z Rektorem uczestniczyli Prorektorzy: dr hab. Sławomir Nazarewski, prof. Anna Kamińska, prof. Sławomir Majewski. Wydziały reprezentowali Dziekani: prof. Mirosław Wielgoś, prof. Jerzy Polański, prof. Marek Naruszewicz oraz Prodziekan prof. Renata Górska.

Wraz z prof. Henrykiem Skarzyńskim na podpisanie porozumienia w sali 102 w budynku Rektoratu Uczelni przybyli: prof. Krzysztof Kochanek – Sekretarz Naukowy, dr Witold Cieśla – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, mgr Jerzy Mazur – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych.

W spotkaniu uczestniczyli także kierownicy jednostek Uczelni dedykowanych laryngologii: prof. Kazimierz Niemczyk – Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii, prof. Andrzej Kukwa – Kierownik Kliniki Otolaryngologii Oddziału Stomatologii, prof. Mieczysław Chmielik – Kierownik Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej oraz dr hab. Jarosław Wysocki – Kierownik Kliniki Otolaryngologii i Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii.

Umowa Uczelni i Instytutu zakłada realizację wspólnych zamierzeń naukowych obejmujących m.in. udział w sieciach badawczych i konsorcjach naukowych, uczestniczenie w projektach badawczych finansowanych ze środków MNiSW oraz z innych źródeł, publikację w periodykach naukowych artykułów i komunikatów prezentujących wyniki wspólnych prac.

Współpraca dotyczyć będzie również dydaktyki. Umożliwia organizację w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu zajęć dydaktycznych dla studentów Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego. Stwarza możliwość odbywania studenckich praktyk zawodowych na terenie Instytutu. Przy klinikach Instytutu będą działały studenckie koła naukowe, podejmowane będą także inne działania wykorzystujące potencjał Instytutu dla celów dydaktycznych Uczelni.

Ponadto Uczelnia i Instytut będą współpracowały w kwestiach kształceniapodyplomowego m.in. przy organizacji staży kierunkowych dla lekarzy odbywających specjalizację, kursów specjalizacyjnych i doskonalących oraz studiów podyplomowych WUM.

Współpraca Uczelni i Instytutu już istnieje. W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu działa Klinika Otolaryngologii i Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego, w której prowadzona jest dydaktyka dla studentów Oddziału Fizjoterapii. W ramach dydaktyki realizowany jest przedmiot: „Fizjoterapia w Otolaryngologii”. Przy Klinice działa także Międzyośrodkowe Studenckie Koło Naukowe.

Na początku kwietnia 2011 r. zakończono realizację umowy w ramach projektu badawczego „Badanie funkcji OUN u osób z zespołem Aspergera” prowadzonego w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach współpracy wykonano badania czynnościowe fMRI przy pomocy skanera.

                                                                                               Marta Wojtach

                                                                                               Rzecznik Prasowy

Fot.: Michał Teperek

Współpraca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu
Współpraca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu
Współpraca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu
Współpraca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu
Współpraca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu
Współpraca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu
Współpraca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu
Współpraca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu
Współpraca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu
Współpraca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu
Współpraca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu
Współpraca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter