Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012

Quod felix faustum fortunatumque sit – 5 października 2011r. Rektor prof. Marek Krawczyk otworzył rok akademicki 2011/2012 w naszej Uczelni. Tegoroczny wykład inauguracyjny wygłosił prof. Jan Miodek. Tradycyjnie Inaugurację poprzedziła Msza św., odprawiona 4 października, w kościele parafialnym Uczelni.

Podczas Mszy św. celebrowanej przez proboszcza parafii pw. Opatrzności Bożej ks. Tadeusza Aleksandrowicza członkowie społeczności akademickiej wraz z władzami Uniwersytetu, modlili się w intencji Roku Akademickiego 2011/2012.

Na rozpoczęcie nabożeństwa uczelniany Chór pod batutą Daniela Synowca, wykonał pieśń „Cantate Domino”. W dalszej części Mszy św. odbyło się prawykonanie „Małej Mszy Fonosyntezjańskiej”, we fragmentach innych pieśni wystąpił zespół wokalny „Fonosynteza”. Chór wykonał także „Arię ze suity orkiestrowej nr 3”.

Po nabożeństwie tradycyjnie Rektor prof. Marek Krawczyk w asyście pocztu sztandarowego i przedstawicieli Władz Uczelni złożył wiązankę kwiatów pod tablicą dedykowaną patronom medycyny – świętym Kosmie i Damianowi – ufundowaną przez naszą Almae Matris.

Inaugurację, która odbyła się w Auli Centrum Dydaktycznego, zaszczycili swoją obecnością: Pani Ewa Kopacz – Minister Zdrowia, Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. nadzw. Maciej Banach – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz reprezentujący Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego – Doradca Prezydenta RP Minister Maciej Piróg.

Obecni byli Parlamentarzyści, Przedstawiciele Kościołów z Księdzem Kardynałem Józefem Glempem – Prymasem Seniorem Polski, Kardynałem Kazimierzem Nyczem – Metropolitą Warszawskim, ks. prof. Sawą – Metropolitą Warszawskim i całej Polski Cerkwi Prawosławnej, reprezentanci władz województwa mazowieckiego, Rektorzy i Prorektorzy Uczelni Warszawy, byli Rektorzy naszej uczelni: prof. Jerzy Szczerbań, prof. Bogdan Pruszyński, prof. Tadeusz Tołłoczko, prof. Andrzej Górski – Wiceprezes PAN, prof. Leszek Pączek, przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk i Instytutów Naukowych PAN, reprezentanci Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, Przedstawiciele Instytucji i Urzędów Państwowych, członkowie środowiska naukowego, Dyrektorzy szpitali klinicznych i szpitali warszawskich, członkowie społeczności akademickiej szkół wyższych, członkowie Władz Uczelni, Senatu, Rad Wydziałów, pracownicy i studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podczas Inauguracji minutą ciszy uczczono pamięć Pracowników Uczelni, którzy odeszli w minionym roku akademickim.

Następnie z przemówieniem inauguracyjnym zwrócił się do zebranych w Auli Rektor prof. Marek Krawczyk, który podkreślił, że Inauguracja Roku Akademickiego jest przede wszystkim dla studentów I roku, aby zaznaczyć doniosłość tej wyjątkowej chwili. Rektor przedstawił dokonania poprzedniego roku akademickiego i plany na najbliższy czas. Zwracając się do studentów, Rektor mówił: „Życzę naszym młodym kolegom spokojnego zdobywania wiedzy. Życzę Wam, aby zawód, który wybraliście, okazał się trafnym wyborem, Waszym powołaniem, abyście wykorzystali w pełni tę wielką szansę, jaką jest niesienie pomocy cierpiącym.(…) Niech przyświeca Wam dewiza trzech liter „W”: Warto Wiedzieć Więcej”. Jak pisał Benjamin Britten, kompozytor i dyrygent angielski: „z nauką jest jak z wiosłowaniem pod prąd. Skoro tylko zaprzestaniesz pracy, spycha cię do tyłu”.

Przemówienie Rektora prof. Marka Krawczyka podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2011/2012

Z okazji nowego roku akademickiego list do społeczności uniwersyteckiej naszej Uczelni skierował Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Przesłanie Pana Prezydenta odczytał Doradca Prezydenta RP – Minister Maciej Piróg.

List  List

Słowa do społeczności akademickiej, a przede wszystkim do studentów, skierowała Minister Zdrowia Ewa Kopacz. „Jestem dumna, że jestem lekarzem. Chciałam się z Wami, młodzi studenci, tą dumą podzielić” – mówiła Pani Minister, która podziękowała również Rektorowi prof. Markowi Krawczykowi za całą pracę na rzecz środowiska medycznego.

Przemówienie Minister Zdrowia – Ewy Kopacz

Głos podczas uroczystości zabrał prof. nadzw. dr hab. Maciej Banach – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który w swoim wystąpieniu skupił się na reformie szkolnictwa wyższego. Zachęcał także naukowców do aktywnego korzystania ze środków unijnych przeznaczonych na badania naukowe. Prezentujemy nagrane wystąpienie prof. Barbary Kudryckiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które skierowała do wszystkich przedstawicieli środowiska akademickiego. 

Przemówienie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. dr hab. Barbary Kudryckiej

Z okazji Inauguracji na ręce Rektora spłynęły liczne listy gratulacyjne:

List List List List

List List List

Ceremonia była okazją do uhonorowania odznaczeniami państwowymi, resortowymi i uczelnianymi zasłużonych pracowników naszego Uniwersytetu.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski nadał odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uroczystego wręczenia odznaczeń dokonali: Minister Zdrowia Ewa Kopacz i Rektor prof. Marek Krawczyk.

Lista odznaczonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Złotym Krzyżem Zasługi”

Na wniosek Rektora prof. Marka Krawczyka Minister Zdrowia Ewa Kopacz przyznała pracownikom naszej Uczelni nagrody naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Nagrody wręczali Minister Ewa Kopacz i Rektor prof. Marek Krawczyk.

Nagrodę indywidualną organizacyjną z inicjatywy Minister Zdrowia za zaangażowanie i aktywny udział w pracach Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów otrzymał prof. dr hab. Wojciech Noszczyk.

Lista wyróżnionych nagrodą naukową zespołową i nagrodą zespołową dydaktyczną

Minister Edukacji Narodowej przyznała pracownikom naszej Uczelni, na wniosek Rektora prof. Marka Krawczyka, Medale Komisji Edukacji Narodowej. Medale wręczali Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. nadzw. Maciej Banach i Rektor prof. Marek Krawczyk.

Lista uhonorowanych Medalami Komisji Edukacji Narodowej

Senat naszej Uczelni na wniosek Rektora Medalem "Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" uhonorował prof. Andrzeja Góreckiego, księdza Józefa Jachimczaka, prof. Andrzeja Kukwę, prof. Antoniego Krzeskiego.

Tradycyjnie podczas inauguracji odbyła się Immatrykulacja studentów pierwszego roku, którzy osiągnęli najwyższą punktację podczas tegorocznej rekrutacji. Studenci pierwszego roku złożyli ślubowanie, a następnie Rektor wraz z Dziekanami poszczególnych Wydziałów immatrykulował: 13 studentów z I Wydziału Lekarskiego, 8 studentów z II Wydziału Lekarskiego, 8 studentów z Wydziału Farmaceutycznego oraz 7 studentów z Wydziału Nauki o Zdrowiu. Po Immatrykulacji uczelniany Chór odśpiewał Hymn naszej Uczelni.

Głos podczas inauguracji zabrali także: Przewodniczący Samorządu Studenckiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pan Łukasz Marczak oraz Przewodniczący Doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pan Daniel Morończyk.

Następnie Rektor prof. Marek Krawczyk wypowiedział zwyczajową formułę:

Quod Felix Faustum Fortunatumque sit!
"Rok Akademicki 2011/2012 uważam za otwarty"

Po tych słowach Rektor zaprosił Profesora Jana Miodka – wybitnego językoznawcę, dyrektora Instytutu Filologii Polskiej i kierownika Zakładu Historii Języka Uniwersytetu Wrocławskiego do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego.

Broszura inauguracyjna "Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012" zawierająca m.in. treść wykładu inauguracyjnego

 

Marta Wojtach
Rzecznik prasowy 

Fot. Michał Teperek

Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter