Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Szkolenie - International Medical School 2020

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest uczestnikiem międzynarodowego projektu „International Medical School 2020”, realizowanego w ramach europejskiego programu LLP Erasmus. Jego celem jest wspieranie i rozwój globalnego wymiaru kształcenia medycznego oraz wypracowanie wspólnej wizji Międzynarodowej Uczelni Medycznej 2020. W ramach projektu, 29 marca 2012 r., zorganizowano na naszej Uczelni pierwsze szkolenie poświęcone stworzeniu systemu szkoleń pracowników w zakresie międzynarodowych i międzykulturowych aspektów działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. Uczestnikami szkolenia byli doktoranci, wykładowcy i młodzi naukowcy WUM.

Prof. Marcin Wojnar – Pełnomocnik Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia przedstawił cele projektu i zakres działań w jego ramach, jak również strategię i strukturę umiędzynarodowienia ze szczególnym odniesieniem do naszej Uczelni. Skupił się na obecnych programach umiędzynarodowienia nauczania i poziomu internacjonalizacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także na planach na przyszłość, w których, według projektu IMS 2020, studenci, kadra akademicka, personel medyczny i pacjenci z całego świata będą uczyć się, prowadzić badania, pracować i wracać do zdrowia w nowoczesnym, prawdziwie globalnym środowisku.
 
Następnie dr Małgorzata Kiljańska trener-praktyk z Chartered Institute for Personnel and Development (Brytyjskiego Instytutu Kadr i Rozwoju) zaprezentowała, w sposób interaktywny, metody na efektywne prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz przedstawiła nowoczesne kierunki nauczania. Uczestnicy szkolenia mieli okazję wziąć aktywny udział w ćwiczeniach, w trakcie których dowiedzieli się m.in., jak przygotowywać i prowadzić wykłady i seminaria, jakie są zadania nauczyciela w procesie nauczania, jak utrzymywać uwagę studentów i motywować ich do nauki.

Ostatnim punktem programu szkolenia były prezentacje poświęcone europejskim programom edukacyjnym i naukowym. W jego pierwszej części, przedstawiciel Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pani Renata Decewicz, przedstawiła zebranym program „Uczenie się przez całe życie”, w którym od wielu lat uczestniczy WUM, jak również założenia nowego programu unijnego – „Erasmus dla wszystkich”, który wejdzie w życie od 2014 roku. Podkreśliła, że dzięki ulepszeniu struktury programu, a także znacznemu zwiększeniu jego budżetu studenci i nauczyciele akademiccy będą mogli skutecznie doskonalić swoją wiedzę i zdobywać doświadczenie za granicą. W drugiej części Kierownik Biura Projektów WUM – Dorota Gawrońska-Wójcik i Zastępca Kierownika – Iwona Drozdowska-Rusinowicz opowiedziały o możliwości pozyskiwania środków finansowych dla młodych naukowców w Programach Operacyjnych (Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka) i w Funduszach międzynarodowych (7 PR, Programy CIP i Zdrowie Publiczne, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy).

W projekcie „International Medical School 2020” poza naszą uczelnią uczestniczy pięć elitarnych uczelni medycznych z Europy, jedna z Australii oraz dwie europejskie instytucje doradcze. Projekt zakłada budowę sieci europejskich (i nie tylko) uczelni medycznych, opartej na wzajemnej współpracy, nauce i wymianie doświadczeń oraz najlepszych praktyk w zakresie: Zapewnienia Jakości, Rozwoju Kadry i Zarządzania Uczelnią. Uczestnictwo WUM w tym prestiżowym projekcie jest wyróżnieniem i uznaniem dla naszej Uczelni, która kształci w oparciu o nowoczesne programy nauczania i standardy europejskie zarówno studentów polskich, jak i zagranicznych.    

 


Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Szkolenie - International Medical School 2020
Szkolenie - International Medical School 2020
Szkolenie - International Medical School 2020
Szkolenie - International Medical School 2020
Szkolenie - International Medical School 2020
Szkolenie - International Medical School 2020
Szkolenie - International Medical School 2020
Szkolenie - International Medical School 2020
Szkolenie - International Medical School 2020
Szkolenie - International Medical School 2020
Szkolenie - International Medical School 2020
Szkolenie - International Medical School 2020
Szkolenie - International Medical School 2020
Szkolenie - International Medical School 2020
Szkolenie - International Medical School 2020
Szkolenie - International Medical School 2020
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter