Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim

26 października 2012 roku w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się ceremonia promocji lekarzy, doktorów nauk medycznych oraz doktorów habilitowanych nauk medycznych II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego roku akademickiego 2011/2012.

Gospodarzem uroczystości był Dziekan II Wydziału Lekarskiego – dr hab. Marek Kuch. W dostojnych salach Zamku Królewskiego zasiadły ponadto Władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – JM Rektor – prof. Marek Krawczyk, Prorektorzy: prof. Marek Kulus oraz dr hab. Sławomir Nazarewski, Dziekani: I Wydziału Lekarskiego – prof. dr hab. Mirosław Wielgoś, Wydziału Farmaceutycznego – dr hab. Piotr Wroczyński, Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. dr hab. Piotr Małkowski, a także Prodziekani II Wydziału Lekarskiego: prof. Bożena Werner, dr hab. Jan Kochanowski oraz dr hab. Wojciech Braksator. Władze administracyjne reprezentowały Kanclerz WUM mgr Małgorzata Kozłowska oraz Kwestor mgr Katarzyna Szczęśniak. W uroczystej promocji lekarzy wzięli udział także dyrektorzy szpitali będących bazą dydaktyczną dla studentów II Wydziału Lekarskiego. Gośćmi uroczystości byli również: Krzysztof Makuch – Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej, prof. Jerzy Woy-Wojciechowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Wiceprezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – prof. Witold Mazurowski, Paweł Chęciński – Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz prof. Wojciech Noszczyk – Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Przed wysłuchaniem Hymnu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odbyła się uroczysta zmiana członków Pocztu Sztandarowego WUM – absolwenci II Wydziału Lekarskiego przekazali Sztandar swoim młodszym kolegom.

Dziekan II Wydziału Lekarskiego dr hab. Marek Kuch wyraził wielką radość z okazji ukończenia studiów medycznych przez ponad sto osób, którzy 6 lat temu zdecydowali się kształcić w zawodzie lekarza. Promocja nowych lekarzy to chwila szczególna dla absolwentów, ale także dla całego Wydziału, ponieważ mury Uczelni opuszcza kadra zdolnych ludzi, dobrze przygotowanych do wykonywania wybranego przez siebie zawodu. Wyraził ponadto nadzieję, że sukcesy nowych doktorów oraz doktorów habilitowanych zainspirują absolwentów do podjęcia kariery naukowej.

W swoim przemówieniu Rektor prof. Marek Krawczyk pogratulował absolwentom zdobycia upragnionego dyplomu na naszej Uczelni. Wyraził przekonanie, że wszyscy Bohaterowie uroczystości na Zamku Królewskim wybrali zawód lekarza przede wszystkim po to, aby służyć pomocą chorym i potrzebującym, a dobro człowieka będzie dla nich największą wartością podczas pracy zawodowej.

Zwracając się do nowych doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych, prof. Marek Krawczyk podkreślił, że sukces, jaki osiągnęli, zdobywając kolejne tytuły naukowe, jest efektem wytężonej pracy i wielkiej determinacji młodych naukowców oraz wysiłku promotorów, recenzentów i Rady Wydziału. Zwrócił uwagę na wielką wagę, jaką nasza Alma Mater przykłada do podnoszenia jakości badań naukowych oraz warunków do uprawiania nauki. Wyraził także przekonanie, że zarówno doktorzy, doktorzy habilitowani, jak i profesorowie będą dalej w doniosły sposób uczestniczyć w rozwoju nauk medycznych.

Po złożeniu ślubowania, absolwenci odebrali dyplomy ukończenia studiów medycznych. W gronie nowych absolwentów znalazła się Pani Aleksandra Rumianowska, która otrzymała Medal „Złoty Laur Absolwenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” – za wybitne osiągnięcia podczas nauki uniwersyteckiej w II Wydziale Lekarskim. Dyplomy z wyróżnieniem otrzymało ponadto 4 osoby. Wręczono także „Złotą Odznakę Studenckiego Towarzystwa Naukowego” – wyróżnienie to otrzymał Cezary Niszczota.

Następnie uroczyste ślubowanie złożyli nowi doktorzy nauk medycznych oraz doktorzy habilitowani. Dyplomy doktora nauk medycznych otrzymało 25 osób, dyplom uzyskania stopnia doktora habilitowanego odebrał dr hab. Wojciech Braksator.

Uhonorowano ponadto dwie osoby, które uzyskały tytuł naukowy profesora. Z rąk JM Rektora listy gratulacyjne otrzymały: prof. Bożena Werner oraz prof. Iwona Sudoł-Szopińska.

Niezwykle wzruszającą chwilą podczas uroczystości na Zamku Królewskim było wręczenie gratulacji Pani prof. Marii Wróblewskiej-Kałużewskiej, z okazji 55-lecia otrzymania dyplomu lekarskiego.

W imieniu absolwentów do zebranych przemówiła pani Katarzyna Halama, z kolei dr Jacek Skiendzielewski wygłosił przemówienie w imieniu nowych doktorów nauk medycznych.

Zwieńczeniem święta II Wydziału Lekarskiego był koncert fortepianowy w wykonaniu Justyny Gordon.

Cezary Ksel
Redakcja „MDW”


 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego na Zamku Królewskim
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter