Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

VIII Konferencja z cyklu "Promocja zdrowia, przykłady dobrych praktyk"

20 marca br., w Auli Centrum Dydaktycznego odbyła się VIII edycja Konferencji naukowo-szkoleniowej z cyklu "Promocja zdrowia - przykłady dobrych praktyk". Tegoroczne spotkanie poświęcono problemowi przemocy domowej oraz instytucjonalnej wobec osób dorosłych i starszych.

Konferencja została zorganizowana przez Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM we współpracy z Ogólnopolskim Pogotowiem „Niebieska Linia”. Patronat nad wydarzeniem objęli JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś oraz Rzecznik Praw Obywatelskich - dr Adam Bodnar.

Konferencję otworzyła Iwona Bruśk z Zakładu Zdrowia Publicznego WUM, która pełniła również rolę moderatora spotkania.

W trakcie sympozjum Renata Durda – kierująca „Niebieską Linią”, przedstawiła skalę i charakterystykę zjawiska przemocy domowej w Polsce. Prelegentka zwróciła uwagę m.in. na skutki przemocy doznawanej w bliskiej relacji, takie jak: wyuczona bezradność czy syndrom sztokholmski. Zaprezentowała  także spoty edukacyjne, stworzone w ramach kampanii "(Nie) Bądź Miła", w związku z obchodzonymi 16 Dniami Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet.

Sylwia Spurek - zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, opowiedziała o uprawnieniach pracowników ochrony zdrowia potrzebnych do reagowania na przemoc w rodzinie. Wspomniała m.in. o obowiązku wszczęcia procedury "Niebieskiej Karty" przez osoby wykonujące zawód związany z medycyną oraz o ciążącym na lekarzach obowiązku wystawiania bezpłatnych zaświadczeń, mogących stanowić alternatywny do obdukcji, dowód zaistnienia przemocy. Prelegentka podkreśliła również znaczenie odpowiedniej realizacji przepisów prawnych dotyczących przemocy. Zdaniem Sylwii Spurek praktyka w stosowaniu prawa powinna przebiegać w sposób skoordynowany i specjalistyczny. W swoim wystąpieniu wykładowczyni opowiedziała także o czterech rodzajach przemocy: fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej.

Joanna Zbucka-Krzyżanowska z Fundacji eFkropka, przeciwdziałającej stygmatyzacji osób po kryzysie psychicznym, poruszyła temat dotyczący zaburzeń psychicznych będących skutkiem przemocy, wskazując na takie konsekwencje jak stres pourazowy i depresję. Prelegentka scharakteryzowała również postać sprawcy, który odznacza się określonymi cechami osobowości np.  niską samooceną i niskim poziomem kontroli impulsów.  

Urszula Nowakowska - założycielka Fundacji Centrum Praw Kobiet w Warszawie omówiła natomiast problem stereotypów, który uwidacznia się w pracy sądów zajmujących się sprawami przemocy wobec kobiet.

W dalszej części Konferencji miały miejsce wystąpienia: Błażeja Kmieciaka z Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - "Przymus bezpośredni - między przemocą a pomocą", Grażyny Pisarczyk  ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach - "Bezpieczny Senior w Kielcach", psycholożki klinicznej i psychoterapeutki Renaty Kałuckiej - "Psychologiczne skutki doświadczania przemocy w dorosłym życiu" oraz Marii Kuźmicz z „Niebieskiej Lini” na temat przeciwdziałania przemocy wobec  seniorów, w oparciu o program "Starszy Pan, Starsza Pani" i działania Fundacji Projekt Starsi.

Po wystąpieniach prelegentów  odbyła się dyskusja moderowana przez mgr Iwonę Bruśk.

Konferencję, współfinansowaną ze środków m.st. Warszawy, zakończyła i podsumowała Renata Durda.

Materiały ze spotkania będą za zgodą prelegentów zamieszczone na stronach internetowych

Zakładu Zdrowia Publicznego WUM: www.zzp.wum.edu.pl

Niebieskiej Linii: www.niebieskalinia.pl

 

Dominika Robak
Wydział Nauki o Zdrowiu

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter