Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia dla pracowników

UWAGA użytkownicy Neostrady korzystający z programów pocztowych

Od 1 grudnia 2009 r. Telekomunikacja Polska blokuje port 25 (SMTP) dla użytkowników Neostrady. Użytkownicy Neostrady korzystający z poczty elektronicznej WUM przez programy pocztowe (Outlook, Thunderbird itp.) powinni zmienić w konfiguracji konta dla serwera wychodzącego (SMPT) port 25 na 465.

Czytaj na stronie Działu Informatyki: Konfiguracja kont pocztowych 

Usprawnienie działalności Chóru WUM

Szanowni Państwo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o powiadamianie z kwartalnym wyprzedzeniem
o ewentualnych uroczystościach, które Chór miałby uświetniać. Wynika to z potrzeby zaplanowania i organizacji pracy Chóru. Artyści otrzymują harmonogram prób
i występów zawsze na najbliższe 3 miesiące, a więc spontaniczne zorganizowanie dodatkowych koncertów jest bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe. Będę więc zobowiązany za odpowiednio wczesne informowanie o Państwa przedsięwzięciach. 

Z wyrazami szacunku
Daniel Synowiec 

Nowy adres manuala dla redaktorów witryn WUM: http://witryny.wum.edu.pl

Prowadzony przez Dział Informatyki manual dla redaktorów witryn WUM
od 12 października 2009 r. funkcjonuje pod adresem http://witryny.wum.edu.pl.

Nowy adres manuala jest wygodniejszy, łatwiejszy do zapamiętania i analogiczny
do kontaktowego adresu e-mail dla redaktorów: witryny@wum.edu.pl.

Redaktorzy otwierający manual ze starego adresu http://www2.wum.edu.pl/manualzostaną automatycznie przekierowani na http://witryny.wum.edu.pl

Usytuowanie apteczki w budynku Rektoratu

Dział Ochrony Pracy i Środowiska informuje, że apteczka zawierająca materiały i środki pierwszej pomocy, znajduje się obecnie na VI piętrze Rektoratu. Apteczka została usytuowana pomiędzy windami a pokojem 601. 

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Biuro Projektów informuje, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”

Materiały informacyjne znajdują się na stronie Biura Projektów lub na stronie MJWPU 

Termin składania wniosków: do zamknięcia konkursu (do wyczerpania środków). 

Przewodnik po procedurze antyplagiatowej

Zapraszamy do zapoznania się z „Przewodnikiem po procedurze antyplagiatowej” wprowadzonej Zarządzeniem Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nr 11/2009 z dnia 5 lutego b.r. Celem przewodnika jest wskazanie Państwu, Promotorom prac dyplomowych prowadzonych na naszej Uczelni, jak z wykorzystaniem elektronicznego systemu antyplagiatowego postępować podczas weryfikacji złożonych prac pod kątem samodzielności przygotowania ich przez autorów. Przewodnik został zatwierdzony przez Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych prof. dr hab. Marka Kulusa.

Przewodnik po procedurze antyplagiatowej: [Pobierz w PDF]  [Pobierz w RTF

Kontakt w przypadku awarii

Dział Eksploatacji informuje, że w razie zaistnienia awarii instalacji elektrycznej, hydraulicznej lub drobnych usterek budowlanych, które miałyby miejsce na terenie Kampusu Banacha, należy kontaktować się z pracownikami konsorcjum 
„Dariusz Misiukanis i Partnerzy”. Poniżej telefony kontaktowe:

Kierownik główny grupy konserwatorów:
p. Dariusz Misiukanis tel. 501 159 132

Branża ogólno-budowlana:
p. Janusz Rowicki tel. 508 846 601

Branża elektryczna:
p. Marek Jaje tel. 608 681 011
( kierownik grupy elektryków p. Zdzisław Jankiewicz tel. 608 536 222 )

Branża hydrauliczna:
p. Michał Wargacki tel. 516 847 863
p. Krzysztof Bartnik tel. 665 653 104
( kierownik grupy hydraulików p. Paweł Malańczuk tel. 692 480 803 ) 

Terminarz składania wniosków o dofinansowanie z Funduszy Europejskich

Biuro Projektów zachęca do zapoznania się z informacjami na temat aktualnie trwających i planowanych konkursów w ramach Programów Operacyjnych: Kapitał Ludzki, Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Projektów:http://funduszestrukturalne.wum.edu.pl/?q=aktualnosci 

Adres e-mail do zgłaszania aktualizacji zawartości witryny centralnej WUM

W związku z koniecznością usprawnienia publikacji treści w centralnej witrynie internetowej WUM (www.wum.edu.pl) został utworzony nowy adres e-mail specjalnie do obsługi zgłoszeń aktualizacji www. Informacje przeznaczone do umieszczenia na witrynie centralnej WUM należy teraz przesyłać na adres webmaster@wum.edu.pl z zaznaczoną datą upływu ważności informacji (jeśli dotyczy). 

– – – Dział Informatyki

 

Dni Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w kolejnych Dniach NCN. Siódma edycja tej dwudniowej imprezy odbędzie się 15-16 maja w Łodzi. W programie tradycyjnie znalazły się warsztaty z obsługi projektów badawczych, z przygotowania wniosków oraz nowość – spotkanie poświęcone rzetelności naukowej.

Warsztaty są stałym punktem programu Dni NCN. Od pierwszej edycji odbywały się szkolenia dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez NCN. W tym roku również zostaną szczegółowo omówione zagadnienia związane z przygotowaniem wniosków od strony formalnej oraz realizacją projektu: począwszy od podpisania umowy z Centrum, poprzez procedury aneksowania umów, raportowanie okresowe i końcowe, rozliczenie oraz zamknięcie projektu badawczego. Ponadto zaprezentowany zostanie proces kontroli projektu w jednostce, a uczestnicy będą mogli liczyć na pogłębioną analizę zagadnień i problemów, które zostaną przez nich zgłoszone w trakcie warsztatów.

Naukowcy planujący złożyć wniosek do NCN-u mogą wziąć udział w warsztatach pt. „Jak przygotować dobry projekt?”. Szkolenie jest skierowane do uczonych posiadających co najmniej stopień doktora, którzy nie mają jeszcze grantu NCN, a chcieliby ubiegać się o finansowanie projektu badawczego. Podczas warsztatów, prowadzonych przez koordynatorów dyscyplin NCN, będą analizowane streszczenia projektów przygotowane przez uczestników. Analiza streszczeń będzie punktem wyjścia do dyskusji o tym, jak przygotować dobry projekt badawczy.

Nowością w ofercie szkoleniowej, którą przygotowało Centrum, są warsztaty z zakresu rzetelności naukowej. Są one skierowane do badaczy, którzy realizują grant NCN lub będą składać wniosek o finansowanie. Podczas spotkania zostaną omówione takie tematy z zakresu rzetelności naukowej, jak autorstwo, archiwizowanie i dokumentowanie wyników badań oraz publikowanie wyników. Poruszone będą również kwestie związane z etyką, a zwłaszcza problematyka badań z udziałem ludzi. Rejestracja na wszystkie warsztaty jest możliwa poprzez stronę www.ncn.gov.pl.

Poza warsztatami w trakcie Dni NCN odbędzie się spotkanie środowiska naukowego regionu z dyrekcją oraz Radą NCN. Oprócz okolicznościowych przemówień uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wystąpienia laureata konkursów OPUS 4 i OPUS 14 – dra hab. Tomasza Suleja, prof. nadzw. Instytutu Paleobiologii PAN. W drugiej części spotkania weźmie udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Tego samego dnia odbędzie się posiedzenie Rady NCN. Drugiego dnia w trakcie paneli dyskusyjnych zaproszeni specjaliści będą rozmawiać o otwartym dostępnie do treści naukowych oraz systemie ewaluacji wniosków składanych do NCN, zaś osoby zainteresowane konkursami międzynarodowymi będą mogły uzyskać kompleksową wiedzę w tym temacie podczas spotkania informacyjnego.

Gospodarzem Dni NCN 2019 jest Uniwersytet Łódzki, a w gronie współorganizatorów znalazły się również inne łódzkie uczelnie: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego oraz Wyższa Szkoła Filmowa. Ponadto w organizację włączył się Instytut Biologii Molekularnej PAN i Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN.

Wszystkie spotkania odbędą się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego  przy ul. Pomorskiej 171/173. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie www.ncn.gov.pl. Udział w warsztatach dla wnioskodawców, dla pracowników administracyjnych, w warsztatach z rzetelności naukowej oraz w spotkaniu na temat konkursów międzynarodowych wymaga wcześniejszej rejestracji. Pozostałe spotkania mają charakter otwarty.

Dni Narodowego Centrum Nauki to wydarzenie cykliczne – co roku odbywa się w innej części  Polski. Ideą tego przedsięwzięcia jest ich mobilny charakter, dzięki czemu szerokie grono uczonych może zapoznać się z ofertą konkursową Centrum.


O Narodowym Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki (NCN) jest agencją wykonawczą MNiSW powołaną w wyniku reformy systemu finansowania nauki z 2010 r. NCN wspiera badania podstawowe, czyli prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Misją NCN jest działanie na rzecz wzrostu znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości i efektywności badań naukowych dzięki konkurencyjnemu systemowi przyznawania grantów. Centrum regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie. Budżet NCN w 2018 r. to niemal 1,3 mld zł na finansowanie badań podstawowych. NCN jest koordynatorem programu QuantERA – pierwszego ERA-NETu zarządzanego przez agencję z kraju znajdującego się wśród tzw. nowych krajów członkowskich UE oraz prestiżowego programu Dioscuri, we współpracy z niemieckim Max Planck Gesellschaft. Centrum jest również operatorem obszaru „Badania” w ramach III. edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy Norweskich) i EOG.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter