Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o projektach

Ruszają kolejne nabory do programów TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility

Od 15 listopada br. do 16 stycznia 2017 r. wybitni uczeni z całego świata mogą aplikować o granty na prowadzenie innowacyjnych badań w konkursach TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie mogą uzyskać zarówno instytucje naukowe, jak i firmy. Do zdobycia jest łącznie 42 mln złotych. 

Szczegółowe informacje

Przetargi na wybór ekspertów medycznych w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”

W związku z realizacją przez Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, ogłoszono przetargi na wybór ekspertów medycznych, prowadzone przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia (ZZP).

Poszukiwani eksperci mają uczestniczyć w pracach grup roboczych, których efektem ma być opracowanie map potrzeb zdrowotnych odnoszących się do leczenia określonych grup chorób.

Informacje szczegółowe (wraz z koniecznymi do złożenia do ZZP dokumentami) dostępne są na stronie podmiotowej ZZP w zakładce „OGŁOSZENIA O PRZETARGACH”. http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php

ERA-NET EuroNanoMed III - planowane ogłoszenie konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłosić w listopadzie 2016 r. wspólny konkurs na projekty badawcze w ramach inicjatywy EuroNanoMed III. Zakres konkursu będzie dotyczyć nanomedycyny, a tematyka zgłaszanych projektów powinna wpisywać się w następujące obszary badawcze:

 • Regenerative medicine
 • Diagnostics
 • Targeted delivery systems.

O dofinansowanie z Centrum będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa i jednostki naukowe zarejestrowane w Polsce pod warunkiem udziału polskiego przedsiębiorstwa w konsorcjum międzynarodowym składającym wniosek.

Więcej informacji dostępnych jest w ogłoszeniu na stronie Programu:http://www.euronanomed.net/joint-calls/8th-joint-call-2017/

Bezpłatne warsztaty Krajowego Punktu Kontaktowy PB UE

Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zaprasza na bezpłatne warsztaty o zakresie tematycznym:

- możliwości dla Naukowców i MŚP w Horyzoncie 2020,

- dokumentacja konkursowa Participant Portal – rodzaje projektów,

- kryteria formalne oceny wniosków, konkursy jedno i dwuetapowe,

- elementy dobrego wniosku: projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne na przykładzie priorytetu „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan” – formularze administracyjne A oraz część merytoryczna wniosku B.

Warsztaty odbędą się 20 października  2016 r.  w siedzibie Krajowego Punktu Kontaktowego przy ul. Krzywickiego 34a w godzinach od 10:00 do 15:00 w sali AB na III piętrze.

Ponieważ spotkanie będzie w formie warsztatów liczba miejsc ograniczona.

http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-abc-przygotowania-wniosku-do-horyzontu-2020-zdrowie

Nabór w programach PL07 oraz PL13 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło kolejne tury naborów w programach PL07 oraz PL13 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) MF EOG/NMF. Celem Funduszu jest rozwój partnerstwa oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń oraz najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Norwegii. 

 • PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych.
  Działania podejmowane w ramach FWD odnoszą się do celu programu PL07, którym jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.
 • PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.
  Działania podejmowane w ramach FWD odnoszą się do celu programu PL13, którym jest przyczynienie się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa polskiego poprzez ograniczanie nierówności w zdrowiu wywołanych czynnikami społecznymi 

Wnioski mogą być składane przez:

 • (PL07) podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w tym:
  • podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych,
  • instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia,
  • uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych
  • (PL13) stosowne podmioty działające w obszarze zdrowia publicznego

 Alokacja na PL07: 1 004 180 PLN

Alokacja na PL13:    203 019 PLN

Wnioskodawcy mogą składać wnioski FWD w trakcie naboru wniosków od momentu jego ogłoszenia do momentu zakontraktowania całej dostępnej alokacji, jednak nie później niż do dnia 30.12.2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia:

PL07 - http://zdrowie.gov.pl/uploads/zamowienia/assets/Og%C5%82oszenie_fwd_vi_nab%C3%B3r_2.pdf

PL13 - http://zdrowie.gov.pl/uploads/zamowienia/assets/Og%C5%82oszenie_fwd_pl13_v.pdf

 Dodatkowych informacji udziela Biuro Projektów WUM.

 

Konkurs POPC 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 na dofinansowanie realizacji projektów, których celem jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości informacji sektora publicznego, a także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Projekty powinny koncentrować się na dostosowaniu zasobów nauki do ich postaci cyfrowej poprzez ich utrwalenie w postaci elektronicznej i opatrzenie metadanymi, a także udostępnienie w Internecie, w formatach dostosowanych do przetwarzania maszynowego.

Jako zasoby nauki, na potrzeby konkursu, należy traktować obiekty związane tematycznie z nauką lub popularyzacją nauki. Zasoby nauki mogą obejmować m.in.: publikacje naukowe, prace dyplomowe, bazy danych, repozytoria cyfrowe, portale i strony internetowe, oprogramowanie, dane badawcze i wyniki badań naukowych, statystyki, mapy i obiekty o wartości naukowej, a także wytworzone w wyniku działalności Wnioskodawcy lub Partnerów projektu książki, czasopisma oraz materiały dydaktyczne i promujące naukę.

Wnioskodawca ma obowiązek posiadać pozytywną ocenę projektu wydaną przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 65 000 000 PLN.

W konkursie minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż 4 mln PLN, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln EURO.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od 30 września  2016 r. do 10 stycznia 2017 r.

Więcej informacji na stronie:

https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3-1_nauka_2016/

Konkurs POWER 5.4 - Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs nr POWR.05.04.00-IP.05-00-004/16 na realizację projektów, które przewidujące szkolenia i kursy dla pracowników innych zawodów ważnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych, pilotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, opiekunów medycznych, terapeutów środowiskowych), zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia, w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych.

Projekty muszą przewidywać realizację szkoleń o tematyce medycznej opartej na Evidence Based Medicine, co potwierdzi, że wsparcie edukacyjne oparte będzie na twardych podstawach naukowych oraz, że odnosić się będzie wyłącznie do tematyki medycznej.

Programy poszczególnych szkoleń powinny być sformułowane w języku efektów kształcenia oraz przewidywać przeprowadzenie walidacji kwalifikacji i/lub kompetencji uzyskanych w projekcie przez uczestników projektu.

W ramach konkursu o dofinansowanie na realizację projektów mogą ubiegać się instytucje uprawnione do kształcenia kadr medycznych, które posiadają udokumentowane doświadczenie tj. przeprowadziły co najmniej 10 szkoleń w tematyce adekwatnej do konkursu w ciągu ostatnich 3 lat w co najmniej 3 różnych podmiotach oraz posiadają co najmniej 5 pozytywnych rekomendacji w zakresie szkoleń planowanych w projekcie.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wynosi ogółem 10 000 000,00 PLN, przy czym maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania na pojedynczy projekt nie może być niższa niż 500 000,00 PLN, ani przekroczyć 2 500 000,00 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%.

Maksymalna kwota dofinansowania udziału w kursie dla jednego uczestnika nie może przekroczyć 2 500,00 PLN.

Zaleca się, aby okres realizacji projektów złożonych w ramach konkursu nie był dłuższy niż 24 miesiące.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od 3 października 2016 r. do 24 października 2016 r.

Więcej informacji na stronie:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/54-kompetencje-zawodowe-i-kwalifikacje-kadr-medycznych-2/

Konkurs POIR 4.3 – Międzynarodowe Agendy Badawcze

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła konkurs pn. Międzynarodowe Agendy Badawcze, którego celem jest pomoc w utworzeniu w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych). Wspomniane jednostki byłyby kierowane przez wybitnych naukowców z całego świata, a w ich skład wchodziliby znamienici naukowcy (zagraniczni i polscy), reprezentujący różne specjalizacje naukowe. Zadaniem jednostek byłaby realizacja badań naukowych i prac rozwojowych na najwyższym światowym poziomie.

Wsparcie powinno przyczynić się do stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali globalnej jednostek naukowych, stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie:

 • identyfikowania programów i tematów badawczych;
 • polityki personalnej oraz zarządzania pracami B+R;
 • komercjalizacji wyników prac B+R.

Jednostki te będą prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe zgodnie z przyjętą agendą badawczą, która zgodnie z definicją musi wskazywać problem naukowy – wyzwanie i sposób podejścia do rozwiązania tego problemu.

Program MAB jest dedykowany wybitnym naukowcom z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy w związku ze zdobytym doświadczeniem zapewnią sprawne funkcjonowanie jednostki realizującej MAB. Naukowcy składający wnioski w konkursie powinni reprezentować poziom ERC Advanced Grant i mieć profil podobny do osób starających się o kierownicze stanowiska w czołowych instytucjach naukowych na świecie.

Kwota przeznaczona na realizację projektów w konkursie wynosi 140 000 000 PLN.

Wnioski do konkursu mogą być składane przez jednego lub dwóch wnioskodawców – wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy.

Termin składania wniosku:

 • I część wniosku: do dnia 30 października 2016 r. do godz. 16:00;
 • II część wniosku: do dnia 16 grudnia 2016 r. do godz. 16:00 (dla zaproszonych do złożenia);
 • III część wniosku: do dnia 21 marca 2017 r. do godz. 16:00 (dla zaproszonych do złożenia).

Wszystkie części wniosku należy składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Więcej informacji na stronie:

http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/

Jak zdobyć granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - spotkania informacyjne z transmisją on line

8 i 15 września br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje w Warszawie spotkania informacyjne na temat swojej oferty grantów dla młodych i doświadczonych badaczy i innowatorów w programach Międzynarodowe Agendy Badawcze, FIRST TEAM, HOMING i POWROTY.

Spotkania będą także transmitowane on line.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.fnp.org.pl

Konkurs POIR, poddziałanie 4.1.4 – „Projekty aplikacyjne”

NCBiR ogłosiło konkurs nr 1/4.1.4/2016/POIR na dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie będą mogły uzyskać dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP w terminie: od 3 października do 2 listopada 2016 r.

Projekty mogą być realizowane wyłącznie w ramach konsorcjów, w skład których wchodzą:

1) co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z 1 Rozporządzenie Komisji UE Nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy

oraz

2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 200 000 000 PLN w tym:

1) 185 748 000 PLN – w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie)

oraz

2) 14 252 000 PLN  – w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych (tj. województwa mazowieckiego)

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 000 000 PLN, natomiast maksymalna – 10 000 000 PLN.

Więcej o konkursie pod adresem:

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142016/

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter