Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o konkursach projektów - archiwum 2014

BIOSTRATEG - dokumentacja dotycząca I KONKURSU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udostępniło dokumentację konkursową oraz wzór wniosku z informacjami, które będą wymagane przy składaniu wniosków w elektronicznym systemie OSF w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG. Czytaj dalej »

Badania naukowe w ramach programu Innovative Medicine Institute 2

Biuro Projektów informuje, że do 12 listopada br. można składać wnioski o dofinansowanie na badania naukowe dotyczące walki z cukrzycą i chorobami oczu w ramach programu Innovative Medicine Institute 2 (IMI 2.).

W konkursie mogą uczestniczyć  instytucje szeroko pojętego  systemu ochrony zdrowia m.in. ośrodki badawcze, uczelnie wyższe, organizacje ochrony zdrowia, przedsiębiorstwa.

Całkowity budżet części poświęconej badaniom nad cukrzycą wynosi ponad 35 milionów euro, z czego 17,6 mln pochodzi z programu Horyzont 2020, a 12,6 mln euro od dużych firm farmaceutycznych uczestniczących w projekcie. Do projektu dotyczącego leczenia chorób oczu Komisja Europejska i EFPIA wniosą po 7 milionów euro.

Program IMI 2 (2014-2024) opiera się na doświadczeniach z wdrożenia jego pierwszej fazy (2008-2017), które doprowadziły do przełomowych odkryć w wielu różnych dziedzinach medycyny, takich jak leczenie cukrzycy i autyzmu oraz bezpieczeństwo leków.

Wnioski mogą być składane przez system elektroniczny – SOFIA

Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej oraz dokumenty można uzyskać na stronie internetowej

 

Nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu M-ERA.NET.

06.06.2014 otwarty został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych. Czytaj dalej »

ERC Advanced Grants - nabór wniosków

Do 21 października 2014 r. można składać wnioski w ramach konkursu ERC Advanced Grants. Konkurs adresowany jest do przedstawicieli dowolnej dziedziny nauki, techniki i edukacji. Wnioski mogą składać osoby o dowolnej narodowości oraz dowolnym wieku. Kluczowym kryterium przy ocenie złożonych wniosków jest doskonałość naukowa wnioskodawcy. Maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 2 500 000 euro.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszany projekt może trwać do 5 lat. European Reseach Council precyzuje, jakie warunki powinien spełniać naukowiec składający wniosek w ramach ERC Advanced Grants:   

Kandydaci ubiegających się o granty „ERC Advanced Grant”, zwani głównymi badaczami, powinni być aktywnymi naukowcami, którzy mogą pochwalić się istotnymi osiągnięcia naukowymi zdobytymi w przeciągu ostatnich 10 lat kariery.   

Główni badacze powinni być naukowcami prowadzącymi własne badania, wykazującymi się wyjątkową oryginalnością i istotnym dorobkiem naukowym. Wymogi akademickie nie są brane pod uwagę w trakcie selekcji kandydatów.

Instytucja naukowa, w której będzie realizowany projekt, powinna znajdować się w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Wnioski składa się za pośrednictwem Participant Portal. Szczegółowe wymagania konkursów organizowanych przez European Research Coucil można znaleźć w dokumencie "ERC Work Programme 2014".Przypominamy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wznowiło program Granty na granty, którego celem jest pomoc polskim naukowcom w aplikowaniu o środki na cele badawcze z Unii Europejskiej - kliknij i przeczytaj więcej.

Ogłoszenie o konkursie ERC Advanced Grants na stronie Participant Portal

 

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1

Biuro Projektów, informuje, że w dniu 17 czerwca 2014 r. został ogłoszony konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”,mające na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia.

Projekty konkursowe obejmować będą zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku).

Więcej informacji

Rusza kolejna edycja konkursu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchamia kolejną edycję konkursu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”.

Pieniądze z grantu mają pomóc w przygotowaniu wniosku o europejskie pieniądze. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum. Jednostki naukowe mogą  ubiegać się o przyznanie środków m.in. na pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku.

Program „Granty na granty” to kolejna inicjatywa resortu nauki, która  dąży do aktywizacji i poprawy skuteczności polskich naukowców w zdobywaniu europejskich grantów. Minister nauki zaproponowała naukowcom „Pakt dla Horyzontu 2020”, który przewiduje podejmowanie działań nie tylko na szczeblu resortu, ale i współpracujących z nim agencji, instytutów naukowych i szkół wyższych. Wkrótce ma też ruszyć specjalny portal informacyjny, na którym będzie można znaleźć przykłady dobrze wypełnionych wniosków i inne informacje przydatne w aplikowaniu o środki z programu Horyzont 2020, w którym do podziału między badaczy i przedsiębiorców jest prawie 80 mld euro

Szczegółowe informacje na temat konkursu.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter