Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o konkursach projektów - archiwum 2014

Nabór wniosków w pierwszej edycji konkursu IMPULS organizowanego w ramach projektu SKILLS

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków w pierwszej edycji konkursu IMPULS organizowanego w ramach projektu SKILLS. Celem konkursu IMPULS jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. W ramach konkursu rozpatrywane będą innowacyjne pomysły i koncepcje badawcze o potencjale komercjalizacyjnym.

W konkursie mogą wziąć udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki: pracownicy naukowi, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce oraz absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora, chcący realizować projekt w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terytorium RP. Czytaj dalej »

III edycja programu INTER Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła rekrutację do trzeciej edycji programu INTER organizowanego w ramach projektu SKILLS. Program składa się ze szkoleń oraz konkursu popularyzatorskiego i mogą w nim uczestniczyć uczeni będący na początku kariery naukowej, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.

W dotychczasowych dwóch edycjach programu INTER mogli brać udział naukowcy, którzy w przeszłości otrzymali od FNP wsparcie w formie subwencji lub stypendium. W tym roku, po raz pierwszy, w programie będą mogli się zarejestrować również badacze spoza grona laureatów FNP. Czytaj dalej »

Trzeci międzynarodowy konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w obszarze neurologii

Uprzejmie przypominamy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło 10 stycznia 2013 r. w ramach programu ERA-NET NEURON II trzeci międzynarodowy konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w obszarze neurologii.

Temat konkursu brzmi „European Research Projects on Neuroinflammation”.

Termin składania wniosków upływa 10 marca 2014 r. (14.00 CET). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie.

Nowy Program Horyozont 2020

Komisja Europejska oficjalnie zaprosiła do składania wniosków w pierwszych konkursach nowego Programu Horyzont 2020. Czytaj dalej »

II Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE

Biuro Projektów informuje o ogłoszeniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju II Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE

Program INNOWACJE SPOŁECZNE Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest Programem wsparcia sektora nauki, otoczenia gospodarczego oraz sektora organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki. Program jest skierowany do jednostek podejmujących działania, które mają stymulować rozwój społeczny oraz poprawę jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje wyjątkowa potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych.

Program skierowany jest do konsorcjów, w skład których wchodzi, co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca albo, co najmniej dwie jednostki naukowe. W skład każdego z ww. konsorcjów, obligatoryjnie wchodzi dodatkowy podmiot w postaci organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną i mającej siedzibę na terytorium RP, która jednocześnie jest obowiązkowym Liderem Konsorcjum.

Nabór wniosków kończy się 26 marca 2014 r. o godz. 16:00.

Więcej informacji

Konkursy w Programie Horyzont 2020: Innovative Training Networks

Biuro Projektów informuje, że 11 grudnia 2013 zostały ogłoszone konkursy na następujące działania w Programie Horyzont 2020: Innovative Training Networks:

  • ITN (Innowacyjne Sieci Szkoleniowe) jest to konkurs adresowany do instytucji zainteresowanych szkoleniem początkujących naukowców (w tym doktorantów). Projekty badawczo – szkoleniowe są realizowane przez konsorcja składające się z minimum trzech lub dwóch instytucji (w zależności od rodzaju sieci) znajdujących się w trzech różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z Programem. W ramach czteroletnich projektów można zatrudniać początkujących naukowców, prowadzić szkolenia, organizować konferencje i warsztaty. Informacje dotyczące konkursu znajdują się na Participant Portal
  • RISE (Wymiana Personelu Naukowego i Innowacyjnego) jest to konkurs adresowany do instytucji zainteresowanych prowadzeniem wspólnego projektu badawczego opartego na wymianie pracowników naukowych, innowacyjnych (w tym personelu technicznego i kadry zarządzającej) pomiędzy sektorem akademickim a szeroko pojętym sektorem pozaakademickim i/lub pomiędzy instytucjami znajdującymi się w UE i krajach stowarzyszonych z Programem, a znajdującymi się w tzw. krajach trzecich.

15 stycznia 2014 w godzinach 14.00-18.00 Komisja Europejska wraz z Research Executive Agency przeprowadzi w Brukseli szkolenie dotyczące w/w konkursów, które będzie dostępne na żywo on-line.
Transmisja rozpocznie się na 15 minut przed godziną 14.00.

Przed szkoleniem oraz w trakcie będzie można przesyłać pytania pod następujące adresy e-mailowe: REA-MSCA-H2020-ITN@ec.europa.eu (dotyczące ITN) i REA-MSCA-H2020-RISE@ec.europa.eu (dotyczące RISE).

V edycja konkursu w ramach Programu LIDER

Biuro Projektów informuje o ogłoszeniu piątego konkursu w ramach Programu LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.

Maksymalna wysokość dofinansowania Projektu wynosi 1,2 miliona złotych. Termin naboru wniosków: od 2 stycznia 2014 r. do 3 marca 2014 r.

Program adresowany jest do osób, które:

  • do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyły 35 roku życia (przy weryfikacji kryterium uwzględniane są przerwy wynikające z faktu korzystania z urlopów: macierzyńskiego, ojcowskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy),
  • posiadają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu (do tego okresu nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy), bądź ukończone studia II stopnia, 
  • są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia, 
  • dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w Programie LIDER, 
  • pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni Kierownika Projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego, 
  • posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce.

Wnioskodawca aplikuje do Programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu, wzór wniosku o finansowanie, kryteria oceny wniosków, wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu) dostępne są na stronie.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter