Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nabór projektów w konkursach Narodowego Centrum Nauki

Informujemy, że po raz kolejny Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór projektów w trzech, niżej wymienionych konkursach:

OPUS 6 na projekty  badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
PRELUDIUM 6 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
SONATA 6 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. 

Wnioski, należy sporządzić w systemie dostępnym na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji a następnie wydrukować. Wniosek winien zostać podpisany przez Kierownika projektu oraz parafowany przez Kierownika Kliniki/Zakładu zatrudniającego Kierownika Projektu a także, jeśli projekt będzie realizowany na terenie innej jednostki WUM, przez kierownika tej jednostki. Wnioski dotyczące badań, które będą realizowane na terenie szpitali winny zostać parafowane przez Dyrektorów Szpitali.

Opatrzony podpisami wniosek należy złożyć w Dziale Nauki (pok. 427, 428), w trzech egzemplarzach, do dnia 29 listopada 2013 roku. Wraz z wnioskiem należy przedstawić, jeśli dotyczy, oświadczenie w sprawie utrzymania planowanej do zakupu aparatury (Zarządzenie nr 38/2009, Rektora WUM, z dnia 18 maja 2009). Druk oświadczenia dostępny na stronie Działu Nauki.

Po formalnej weryfikacji i akceptacji przez Władze Uczelni wnioski składane są w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF oraz w formie papierowej do Narodowego Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków. Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 16 grudnia 2013.

W przypadku wątpliwości dotyczących kwestii formalnych Dział Nauki zaprasza na konsultacje. Szczegółowe informacje nt. warunków konkursów znajdą Państwo na stronach internetowych Narodowego Centrum Nauki. Ze względu na istotne zmiany w warunkach konkursów oraz w Regulaminie przyznawania środków na realizację projektów badawczych, wprowadzone przez NCN.

Pismo Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Sławomira Majewskiego

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter